Laboratoriekomitéen

DGF's Laboratoriekomité blev oprindeligt oprettet i forbindelse med udarbejdelsen af Laboratoriehåndbogen, DGF-Bulletin 15. Laboratoriekomitéen opløste sig selv efter at have udgivet Laboratoriehåndbogen i december 2001.

I efteråret 2008 blev det besluttet at genoprette Laboratoriekomitéen.

Komitéen er givet følgende kommissorium:

-skal identificere, vurdere og formidle den tilgængelige viden inden for dansk geoteknisk laboratoriepraksis set i lyset af igangværende international standardisering og udvikling.

-skal medvirke til at dokumentere dansk erfaring om laboratorieforsøgsresultater på typiske jord- og bjergarter til brug for etablering af dokumenteret ”comparable experience”, forstået som lokal, sporbar, dokumenteret erfaring, som kan være en ramme for vurdering af specifikke laboratorieresultater.

-skal medvirke til (i samarbejde med S 415 / DS) at vurdere relevante dele af DS/EN1997-2 og bidrage med personlig / tilgængelig firmaetableret viden på fagområdet i relation til et kommende dansk nationalanneks for EN1997-2. Dette nationalanneks skal indeholde information omkring anvendelse af EN1997-2 i Danmark, og specielt forholde sig til de normafsnit og annekser, hvor danske geotekniske interesser skal tilgodeses.

-skal være bindeled til de tilsvarende nordiske laboratoriekomitéer og/eller arbejdsgrupper, og i forbindelse hermed bidrage til at fremme det nordiske samarbejde med henblik på at præge det europæiske samarbejde med den vægt, som det nordiske samarbejde kan styrke.

-skal være bindeled til DGF’s Feltkomité, og i forbindelse hermed stimulere til diskussioner, der skal fremme symbiosen mellem udnyttelsen af felt- og laboratorieundersøgelser.


Efterfølgende har komitéen primært arbejdet med udarbejdelsen af et nationalt anneks til Eurocode 7 del 2, DS/EN 1997-2: Jordbundsundersøgelser og prøvning.

På europæisk plan arbejdes der i en arbejdsgruppe (WG6) under TC 341 i CEN-regi i øjeblikket på at revidere de foreliggende vejledninger for udførelse af forskellige typer af laboratorieforsøg, bl.a. konsolideringsforsøg, triaksialforsøg, permeabilitetsforsøg og forsøg til bestemmelse af plasticitetsindeks, idet det ønskes at ophøje disse vejledninger til egentlige standarder. I denne forbindelse bliver der behov for en øget dansk indsats for at sikre, at vores interesser bliver tilgodeset i videst muligt omfang.

På internationalt plan er der under ISO/TC 182 desuden stillet forslag om at opdatere de internationale standarder omhandlende klassifikation af jord og fjeld (EN ISO 14688-1, 14688-2 og 14689-1). Der åbner sig derfor en mulighed for også at påvirke disse standarder i dansk retning.

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser