Vedtægter
(vedtaget 2000-08-14)

§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Foreningens navn er "Dansk Geoteknisk Forening", forkortet DGF. Det engelske navn er "Danish Geotechnical Society". Dens hjemsted er i Københavnsområdet.

DGF's formål er:

· at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige grænseområder) og deres praktiske anvendelser i Danmark

· at formidle samarbejdet med de relevante internationale foreninger samt med nordiske og andre geotekniske sammenslutninger.

§ 2. MEDLEMSFORHOLD

Stk. 1. Optagelse

Adgang til medlemskab skal normalt stå åbent for enhver, der på grund af beskæftigelse eller uddannelse må antages at have fornøden interesse for fremme af DGF's formål. Tilsvarende gælder for institutioner og virksomheder. Sådanne firmamedlemmer udpeger ved skriftlig fuldmagt én repræsentant som stemmeberettiget medlem af DGF. Firmamedlemmers ansatte har ret til at deltage i DGF´s aktiviteter på samme vilkår som medlemmerne.

Optagelse af medlemmer sker ved beslutning i bestyrelsen.

DGF er paraplyorganisation for: ”International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering”, forkortet ISSMGE, ”International Association of Engineering Geology and the Environment” (IAEG) og ”International Society for Rock Mechanics” (ISRM).

Medlemmer af DGF er samtidigt medlemmer af ISSMGE og som tilvalg af IAEG og/eller ISRM ifølge disses statutter.

Stk. 2. Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan indstille udnævnelse af æresmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men de har samme rettigheder som andre personlige medlemmer.

Stk. 3. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til DGF´s sekretariat, senest med 1 måneds varsel til regnskabsårets udgang.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med totrediedele majoritet af de afgivne stemmer kan omgøre beslutningen om eksklusion. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra foreningens medlemskartotek fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen til og med det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

§ 3. LEDELSE

Stk. 1. Opgave og valg

DGF ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer (inkl. formand, næstformand, sekretær og kasserer) og højst 10 medlemmer.

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte. Et medlem kan kun fungere som formand i indtil 3 sammenhængende 2-års perioder.

De øvrige poster - herunder hvervene som næstformand, sekretær og kasserer - besættes ved forhandling inden for bestyrelsen. I formandens fravær er næstformanden fungerende formand. Bestyrelsen vælger ligeledes repræsentanter til "Council” inden for ISSMGE, IAEG og ISRM.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 1 uges varsel. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen beslutter, hvordan kommunikation med medlemmerne, herunder medlemsudsendelser, indkaldelser til møder, referater etc., finder sted, f.eks. via Internettet.

Bestyrelsen træffer (ved bestyrelsesmøder) beslutning ved simpel stemmeflerhed, defineret som mere end 50% af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, inklusive formanden eller den fungerende formand, er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Stk. 4. Lønnet arbejdskraft

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang benytte lønnet arbejdskraft.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Myndighed

Generalforsamlingen er DGF´s øverste myndighed.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år om foråret i lige år. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens reviderede regnskaber.

Stk. 3. Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan dokumentere deres gyldige medlemskab.

Stk. 4. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle personlige medlemmer, æresmedlemmer og firmamedlemmer (ved fuldmagt).

Stk. 5. Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Redegørelse for det nationale arbejde samt det internationale og nordiske samarbejde.
  2. Aflæggelse af regnskaberne for de 2 forudgående år.
  3. Valg af formand og bestyrelse for den kommende 2-års periode.
  4. Valg af revisor og revisorsuppleant for den kommende 2-års periode.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne som indkomne forslag senest 7 dage inden samme. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller meddelt som indkomne forslag.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed (medmindre andet er defineret i disse vedtægter), defineret som mere end 50 % af de afgivne gyldige stemmer (stemmer der hverken er for eller imod, og blanke stemmer ved skriftlige afstemninger, tælles som ugyldige stemmer).

Alle stemmeberettigede har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hver fremmødt, stemmeberettiget medlem maksimalt kan medbringe 3 fuldmagter. Fuldmagtsbeføjelser til stemmeafgivelse på vegne af et andet medlem skal være skriftlige med datering og underskrift samt tydelig angivelse af udsteder og modtager af beføjelsen.

Er der mere end én kandidat til formandsposten sker valget ved, at hver stemmeberettiget afkrydser én af de opstillede kandidater på stemmesedlen. Valget af formand skal ske med simpel stemmeflerhed. Kan dette ikke opnås i første runde, afholdes der yderligere valgrunder, hvor kandidaten med færrest stemmer i den seneste valgrunde bortfalder.

Er der opstillet mere end 9 kandidater til resten af bestyrelsen, sker valget ved, at hver stemmeberettiget på stemmesedlen sætter et kryds ved hver af den stemmeberettigedes 9 foretrukne kandidater. De 9 kandidater, der får flest stemmer, er herefter valgt. Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater trækkes der lod mellem disse.

Valg til revisor og herefter til revisorsuppleant, der ikke kan være medlemmer af bestyrelsen, sker som for formandsvalget.

Opstilling af kandidater til de ovenfor definerede poster, dvs. formand, minimum 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant kan ske på selve generalforsamlingen frem til det tidspunkt, hvor valghandlingen for den pågældende post indledes (er en opstillet kandidat ikke til stede, skal der foreligge en skriftlig accept fra denne på villigheden til at modtage valg).

Såfremt de ovenfor definerede poster, dvs. formand, minimum 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant ikke kan besættes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. REGNSKAB OG FORMUE

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Regnskaberne skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.

Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen eller forretningsudvalget godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, anbringes efter retningslinier angivet af bestyrelsen.

§ 6. TEGNING OG HÆFTELSE

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden, eller den fungerende formand, og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 7. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af nærværende vedtægt, som skal ske ved urafstemning, kræver simpel stemmeflerhed.

§ 8. OPLØSNING AF DGF

Beslutning om opløsning af DGF er betinget dels af en vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med totrediedele stemmers majoritet af de afgivne stemmer, dels af at en derpå følgende urafstemning viser simpel stemmeflerhed for opløsningen. Efter vedtagelse af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af DGF's midler.

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser