Vedtægter

§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Foreningens navn er "Dansk Geoteknisk Forening", forkortet DGF. Det engelske navn er "Danish Geotechnical Society". Dens hjemsted er i Københavnsområdet.

DGF's formål er:

· at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige grænseområder) og deres praktiske anvendelser i Danmark

· at formidle samarbejdet med de relevante internationale foreninger samt med nordiske og andre geotekniske sammenslutninger.

§ 2. MEDLEMSFORHOLD

Stk. 1. Optagelse

Adgang til medlemskab skal normalt stå åbent for enhver, der på grund af beskæftigelse eller uddannelse må antages at have fornøden interesse for fremme af DGF's formål. Tilsvarende gælder for institutioner og virksomheder. Sådanne firmamedlemmer udpeger ved skriftlig fuldmagt én repræsentant som stemmeberettiget medlem af DGF. Firmamedlemmers ansatte har ret til at deltage i DGF´s aktiviteter på samme vilkår som medlemmerne.

Optagelse af medlemmer sker ved beslutning i bestyrelsen.

DGF er paraplyorganisation for: ”International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering”, forkortet ISSMGE, ”International Association of Engineering Geology and the Environment” (IAEG) og ”International Society for Rock Mechanics” (ISRM).

Medlemmer af DGF er samtidigt medlemmer af ISSMGE og som tilvalg af IAEG og/eller ISRM ifølge disses statutter.

Stk. 2. Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan indstille udnævnelse af æresmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men de har samme rettigheder som andre personlige medlemmer.

Stk. 3. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til DGF´s sekretariat, senest med 1 måneds varsel til regnskabsårets udgang.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med totrediedele majoritet af de afgivne stemmer kan omgøre beslutningen om eksklusion. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra foreningens medlemskartotek fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen til og med det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

§ 3. LEDELSE

Stk. 1. Opgave og valg

DGF ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer (inkl. formand, næstformand, sekretær og kasserer) og højst 10 medlemmer.

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte. Et medlem kan kun fungere som formand i indtil 3 sammenhængende 2-års perioder.

De øvrige poster - herunder hvervene som næstformand, sekretær og kasserer - besættes ved forhandling inden for bestyrelsen. I formandens fravær er næstformanden fungerende formand. Bestyrelsen vælger ligeledes repræsentanter til "Council” inden for ISSMGE, IAEG og ISRM.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 1 uges varsel. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen beslutter, hvordan kommunikation med medlemmerne, herunder medlemsudsendelser, indkaldelser til møder, referater etc., finder sted, f.eks. via Internettet.

Bestyrelsen træffer (ved bestyrelsesmøder) beslutning ved simpel stemmeflerhed, defineret som mere end 50% af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, inklusive formanden eller den fungerende formand, er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Stk. 4. Lønnet arbejdskraft

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang benytte lønnet arbejdskraft.

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser