Bulletiner

Dansk Geoteknisk Forenings bulletinserie har til formål at orientere om aktiviteter og nyheder indenfor Geoteknik, Miljøgeoteknik, Fundering og anvendt Ingeniørgeologi. Bulletinarbejdet koordineres af Publikations- og IT-udvalget (PIT).

Herunder findes en oversigt over de bulletiner, der hidtil er udgivet. De fleste af disse kan bestilles online, mens enkelte kan downloades i pdf-format for medlemmer. Desuden ses de bulletiner, der er under udarbejdelse.

Vedrørende køb eller download af bulletiner henvises vores Shop her på hjemmesiden.

Bulletin 1: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse

Bulletin 1E: A guide to engineering geological soil description

Bulletin 2: Contributions to the IXth ECSMFE in Dublin 1987

Bulletin 3: Træk af Danmarks geologi

Bulletin 4: Konsolidering under stribefundamenter

Bulletin 5: Markundersøgelsesmetoder - mekaniske

Bulletin 6: Udnyttelse og beskyttelse af landskaber

Bulletin 7: Correlation of CPT and Field Vane Tests for Clay Tills

Bulletin 8: Feltundersøgelser af jord- og grundvandsforurening

Bulletin 9: Artikler, foredrag, generalrapporter og andre bidrag til NGM-92

Bulletin 10: Papers, keynote lectures, general reports etc. to ISLSD 93

Bulletin 11: Proceedings of the Eleventh ECSMFE in Copenhagen 1995

Bulletin 12: Indføring i Sedimentgeologi

Bulletin 13: KSP-beregning af jordtryk på spunsvægge

Bulletin 14: Felthåndbogen

Bulletin 15: Laboratoriehåndbogen

Bulletin 16: Danske jordarters forekomst og tekniske egenskaber |udgivelse sat i bero

Bulletin 17: Dimensioneringshåndbogen |udgivelse sat i bero

Bulletin 18: Funderingshåndbogen

Bulletin 19: Ingeniørgeologiske forhold i København

Bulletin 20: Advanced theoretical soil mechanics

Bulletin 21: Præfabrikerede funderingspæle af beton

Bulletin 22: Eksempelsamling til Lærebog i Geoteknik

Bulletin 23: Spirit of Krebs Ovesen Session – challenges in geotechn. eng.

Bulletin 24: Malmö Citytunnel. Tunnels and Caverns. Groundwater Management

Bulletin 25: Formelsamling i Geoteknik | under udarbejdelse

Bulletin 26: Copenhagen Cityring - Ground Conditions | under udarbejdelse

Bulletin 27: NGM 2012 - Proceedings of the 16th Nordic Geotechnical Meeting

Bulletin 28: Styrke af sand

Bulletinerne udgives i serier med samme layout, men adskilt ved hjælp af farven på omslaget som beskrevet herunder.

Blå - geoteknik (Bulletin 4, 13, 20, 22, 25 og 28)

Artikler eller lærebogsafsnit fra uddannelses- eller forskningsinstitutionerne.

Grøn - fundering (Bulletin 5 og 21)

Case stories, beskrivelse af funderings-teknikker etc. fra fagets praktiske udøvere.

Grå - dimensioneringspraksis (Bulletin 14, 15, 16, 17 og 18)

Praktisk anvendelse af teori og forsøg samt normmæssige overvejelser. Inkluderer Geoteknisk Forenings håndbøger.

Gul - ingeniørgeologi (Bulletin 1, 3, 6, 12 og 19)

Forbindelsesled mellem geotekniken og geologien. Belyser samspillet mellem geoteknik og ingeniørgeologi. Der vil typisk kunne optages artikler, der belyser anvendelsen eller egenskaberne af jordarterne fra andre synsvinkler end den traditionelle geotekniske.

Brun - miljø- og grænsegeoteknik (Bulletin 8)

Primært miljøgeotekniske artikler. Men også artikler fra andre af grænseområderne, der støtter og supplerer geoteknik.

Rød - engelsksproget (Bulletin 1E, 2, 7, 10, 11, 23 og 24)

Foreningens og medlemmernes ansigt udadtil. "Baggrundsartikler" der beskriver danske metoder, teorier etc. Danske artikler publiceret i internationale tidskrifter og ved kongresser. Proceedings fra kongresser og symposier arrangeret af Geoteknisk Forening.

Abonnement

Bulletinserien udgives for medlemmerne af Dansk Geoteknisk Forening, der gennem medlemskab af foreningen abonnerer på serien. Såfremt en bulletin vurderes at have et forholdsvis smalt publikum, gøres bulletinen tilgængelig for download fra hjemmesiden i pdf-format fremfor udgivelse som trykt publikation.

Klassesæt

Visse udgivelser vil endvidere være af interesse i undervisningsøjemed, hvorfor specielle ordninger med salg af klassesæt kan aftales.

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser