Publikations- og IT-udvalget (PIT)

Publikations- og IT-udvalget under Dansk Geoteknisk Forening varetager på bestyrelsens vegne alle praktiske aspekter vedrørende udsendelse af bulletinserien. Retningslinierne for publikationsudvalgets arbejde er:

 • Publikations- og IT-udvalget er et udvalg nedsat af bestyrelsen for Dansk Geoteknisk Forening. Udvalgets primære formål er i bredest mulig forstand at sørge for formidling af medlemmernes erfaring og viden gennem trykte og elektroniske publikationer eller udgivelser. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om enhver publikation, der foreslås udgivet.
 • Publikations- og IT-udvalget holder via en publikationsplan bestyrelsen underrettet om status for foreslåede publikationer. Layout for bulletiner opdateres løbende (men konservativt) i en Bulletin 0, der desuden indeholder skrivevejledning for publikationer.
 • Udvalget modtager og vurderer alle forslag til DGF-publikationer og forsøger aktivt at påvirke medlemsskaren til at bidrage til DGFs publikationer. Udvalget inddrager i fornødent omfang særligt sagkyndige til vurdering af de indkomne forslag. De forslag, der accepteres, indpasses i publikationsplanen.
 • Udvalget fremsender til bestyrelsen før starten på trykning af en publikation:
  - Budget for publikationen
  - Den foreliggende tekst eller en beskrivelse af indholdet
  - Beskrivelse af en godkendelsesprocedure
  - Publikationsmedie
  - Oplags- og prisforslag
  - En opdateret publikationsplan
  Efter godkendelse i bestyrelsen foranstalter udvalget trykning, kontrollerer økonomien og udsender publikationen efter nærmere aftale.

Håndbogsserien

Håndbogsserien er et særligt initiativ bl.a. initieret af omstruktureringen af Funderingsnormen DS 415. Håndbogsserien udgives i den grå serie af bulletiner med det formål at udbrede kendskabet til dansk geoteknisk praksis indenfor:

- feltundersøgelser
- laboratorieundersøgelser
- styrke- og deformationsegenskaber af karakteristiske danske jord- og bjergarter
- dimensionerings- og udførelsespraksis

I serien er hidtil udgivet Bulletin 14 "Felthåndbogen", Bulletin 15 "Laboratoriehåndbogen" og Bulletin 18 "Funderingshåndbogen", mens Bulletin 16 "Danske jordarters forekomst og tekniske egenskaber" og Bulletin 17 "Dimensioneringshåndbogen" er under udarbejdelse.

Arbejdet med håndbogsserien koordineres af en ad hoc gruppe under Publikations- og IT-udvalget ledet af håndbogskoordinatoren. Udover styring af de ovennævnte bulletiner arrangerer ad hoc gruppen et seminar inden udgivelserne, så foreningens medlemmer får mulighed for at påvirke håndbøgernes endelige indhold (sammenlignelig med en høringsrunde). En håndbog udsendes inden seminaret i en foreløbig form. Umiddelbart efter seminaret færdigredigeres og udgives håndbogen som dgf-bulletin.

DGF's hjemmeside

Publikations- og IT-udvalget er bestyrelsens underudvalg for etablering og vedligeholdelse af DGF's hjemmeside på internettet, herunder administration af indholdet på sider, der relaterer til "Vidensdeling i DGF".

Udvalgets sammensætning

Udvalget har i en periode været nedlagt og erstattet af en publikationsansvarlig i DGF's bestyrelse. Bestyrelsen har i efteråret 2008 besluttet at gennedsætte udvalget. Pr. november 2015 har udvalget følgende medlemmer:

Anders Tovsig Schaarup Andersen (formand) - Aarsleff
John K. Frederiksen - Rambøll
Jørgen S. Steenfelt - COWI
Per Beck Laursen - Rambøll
Pia Hald Sørensen - Rambøll                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Eventuelle henvendelser rettes til dgf@geo.dk

Optagelse af artikler i DGF-bulletiner

Bulletinserien er principielt åben for alle, der har lyst til at underrette deres fagfæller om teorier, forsøg eller fremgangsmåder, som de har anvendt med fordel, eller som de mener kan bidrage til fagområdets fremgang.

Forslag til artikel med dispositionsplan skal da indsendes til Publikations- og IT-udvalget, der ved først givne lejlighed vil meddele hvilken godkendelsesprocedure, der vil blive anvendt, og hvornår omtrentlig publikationen kan forventes at blive trykt. Godkendelsesproceduren vil normalt bestå i et review foretaget af 2 personer. Disse personer udpeges af Publikations- og IT-udvalget og godkendes af Dansk Geoteknisk Forenings bestyrelse.

Den endelige godkendelse af publikationen sker i DGF's bestyrelse.

Økonomi

Ifølge mandat fra generalforsamlingen 1988-04-14 dækker Dansk Geoteknisk Forening udsendelse af to bulletiner om året. For at sikre udsendelse af et større antal publikationer er det derfor vigtigt, at firmaer eller institutioner helt eller delvis sponsorerer udgivelse af bulletinerne. Sponsorering aftales med udvalget, der ved udgivelse af bulletinen ved tryk på forsiden og eventuelt ved forord kvitterer for den økonomiske støtte.

Hvis artiklerne er resultatet af fondsstøttede eller lignende projekter med pligt til offentliggørelse af resultaterne, vil det derfor være nyttigt i god tid at kontakte udvalget for ved ansøgningen at kunne inkludere midler til publicering i bulletinserien.

Som det fremgår af næste afsnit, er det en forudsætning for publicering i bulletinserien, at forfatteren kan indsende et trykkeklart manuskript, der nøje overholder skrivevejledningen i Bulletin 0.

Procedure for færdiggørelse af bulletin

Forfatteren til en bulletinartikel afleverer efter nærmere aftale med Publikations- og IT-udvalget et trykkeklart manuskript med et layout, der nøje følger retningslinierne i artikel 2 i Bulletin 0. Sidenumre, hoved- og bundtekster aftales med udvalget.

Manuskriptet vil, efter at det er helt færdiggjort, blive nedfotograferet til 80% af oprindelig størrelse i forbindelse med trykkeprocessen.

En bulletin må af tekniske årsager være på mindst 50 sider. Det betyder, at der ofte skal være flere artikler i samme bulletin. Sådanne dispositioner vil i det enkelte tilfælde blive aftalt med alle implicerede parter.

Forfatteren modtager 3 eksemplarer af den udgivne bulletin, men modtager ikke honorar fra Dansk Geoteknisk Forening.